OWIES

FAQ

Na nurtujące pytania dotyczące ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej odpowiedzi udzielają doradcy Ośrodków Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej: Justyna Ocalewicz, Małgorzata Hołubiec i Katarzyna Ciszewska-Wojtas. Zainteresowanych zachęcamy do wysyłania pytań na adres owies@eswip.pl.Czym jest wkład do spółdzielni socjalnej?
Wkład to środki finansowe lub materialne wniesione na rzecz spółdzielni socjalnej przez jej członków, które pomagają wyposażyć to przedsiębiorstwo w niezbędne do pracy sprzęty, narzędzia, czyli uruchomić działalność gospodarczą i dzięki temu zarabiać. Wkład jest bezzwrotny, a jego zadanie to ułatwienie startu spółdzielni na rynku pracy. Środki finansowe mogą pochodzić z dotacji uzyskanej np. z Funduszu Pracy dla osoby bezrobotnej czy z PFRON dla osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wniesienie wkładu na rzecz spółdzielni nie jest obowiązkowe.


Jakie środki finansowe członek spółdzielni socjalnej jest zobowiązany wnieść na rzecz swojego przedsiębiorstwa?
Obowiązkowe dla każdego członka spółdzielni socjalnej są: wpisowe i udział. Wpisowe spółdzielcy wnoszą jednorazowo. Pieniądze te przeznaczane są np. na wydatki związane z zarejestrowaniem czy uruchomieniem działalności, zanim spółdzielnia zacznie zarabiać. Wysokość wpisowego i termin wnoszenia powinny być określone w statucie spółdzielni.
Z kolei udział to ta część finansów, która trafia do członka spółdzielni w przypadku jego odejścia ze spółdzielni. Wniesienie udziału może odbywać się w ratach (jeśli jest taki zapis w statucie). Wysokość udziału i termin wnoszenia powinien być określony w statucie. W przypadku, kiedy wkład do spółdzielni pochodzi z dotacji, wysokość udziału może być symboliczna.


Spółdzielnia socjalna docelowo ma zarabiać. Trzeba jednak być przygotowanym na straty. Kto wówczas je pokryje?
Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych spółdzielni, według kolejności ustalonej przez statut.


Z czego powstaje fundusz udziałowy, zasobowy i inwestycyjny?
Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członkowskich i innych źródeł określonych w przepisach.
Fundusz zasobowy – z wpłat wniesionych przez członków wpisowego, wkładu do spółdzielni, części nadwyżki bilansowej (nie mniej niż 40%) i innych źródeł określonych w przepisach.
Fundusz inwestycyjny powstaje z części nadwyżki bilansowej.


Jak dzieli się nadwyżkę bilansową w spółdzielni socjalnej?
Nie mniej niż 40% przeznaczanych jest na cele statutowe spółdzielni, z czego korzystają członkowie spółdzielni oraz środowisko lokalne; a cele te to: reintegracja społeczna, reintegracja zawodowa, działalność społeczna i oświatowo-kulturalna. Ta pula środków powinna być przeznaczona na tzw. działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Również nie mniej niż 40% nadwyżki spółdzielcy przekazują na fundusz zasobowy. Pozostała część trafia na fundusz inwestycyjny i inne fundusze, jeśli spółdzielnia zdecydowała się je utworzyć.


Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe spółdzielni socjalnej?
Zgodnie z art. 68 Ustawy prawo spółdzielcze, spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Art. 19 doprecyzowuje:
§ 2. Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
§ 3. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Wysokość udziału jest określania w statucie spółdzielni socjalnej.


Czym jest pomoc de minimis?
Pomoc udzielana spółdzielniom socjalnym w formie dofinansowania ze środków publicznych do wysokości 200.000 euro (oprócz m.in. sektora transportu drogowego, węglowego, rybołówstwa) w ciągu 3 lat jest pomocą de minimis.


Czy pomoc de minimis podlega zwrotowi?
Zwrot dofinansowania nie jest związany z faktem, iż jest to pomoc de minimis. Następuje on wówczas, gdy spółdzielnia, która otrzymała dofinansowanie z urzędów pracy czy projektów 7.2.2 nie utrzymała swojej działalności przez rok lub przez okres dwóch lat, jeśli dofinansowanie pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Czy spółka z o.o. założona przez osobę fizyczną, która wypracowane zyski przekazuje na cele statutowe organizacji pozarządowej, jest przedsiębiorstwem społecznym?
Nie wystarczy jakiekolwiek powiązanie z celami społecznymi, by dane przedsiębiorstwo uznać za społeczne. Najbardziej powszechna definicja przedsiębiorstwa powstała w ramach projektu EMES realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Według definicji przedsiębiorstwo społeczne charakteryzuje 9 kryteriów, które podzielone zostały na ekonomiczne i społeczne.
Kryteria ekonomiczne:
  • prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, regularny, w oparciu o instrumenty ekonomiczne
  • wysoki stopień niezależności w stosunku do instytucji publicznych
  • podejmowanie ryzyka ekonomicznego
  • istnienie płatnego personelu.
Kryteria społeczne:
  • wyraźna orientacja na cel społecznie użyteczny
  • oddolny charakter, pochodzący od obywateli
  • możliwie demokratyczny system zarządzania
  • możliwie wspólnotowy charakter działania
  • ograniczenie dystrybucji zysków.
Podmiot, który spełnia wszystkie powyższe kryteria jest przedsiębiorstwem społecznym.


Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe w organizacji pozarządowej?
Za długi organizacji powstałe np. wskutek niepłacenia podatków, stowarzyszenie lub fundacja odpowiadają własnym majątkiem, a jeśli go nie mają – własnym majątkiem odpowiada solidarnie zarząd organizacji.
© 2015 ESWIP   Wykonanie: Agencja Reklamowa CONTACT